My Ladyboy Cupid

Servicevoorwaarden | My Ladyboy Cupid

Gebruiksvoorwaarden website

Artikel 1. Definities

“U” verwijst naar de gebruiker van deze website en de bijbehorende diensten, en als zodanig heeft u het recht verkregen om deze website te gebruiken door de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te respecteren die hieronder in detail worden beschreven.

2Date Media (“MyLadyboyCupid”) is de exclusieve eigenaar en exploitant van MyLadyboyCupid.com (de “Website”).

Zoals gebruikt in deze Voorwaarden van de gebruiksovereenkomst, "wij" en "ons" betekent MyLadyboyCupid of enige opvolger, dochteronderneming, divisie of rechtverkrijgende van MyLadyboyCupid.

“Service(s)” verwijst naar uw gebruik van de website voor welk doel dan ook.

Artikel 2. Overzicht

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst") zetten de voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Website en alle diensten die worden aangeboden door MyLadyboyCupid. Door het inschrijvingsproces te voltooien, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden in deze overeenkomst. Druk een kopie van deze overeenkomst af en bewaar deze voor uw administratie. Door de Website te bezoeken of Diensten te gebruiken, stemt u ermee in deze Overeenkomst elektronisch te ontvangen.

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Een dergelijke gewijzigde overeenkomst wordt van kracht en is van toepassing op uw abonnement zodra wij een dergelijke overeenkomst op de website plaatsen. Uw voortgezet gebruik van onze Service nadat een dergelijke wijziging is geplaatst, wordt beschouwd als acceptatie door U van een dergelijke gewijzigde Overeenkomst. Het is uw plicht om de overeenkomst te bekijken en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Artikel 3. Geschiktheid

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze Website of de Diensten op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken. Door de website te bezoeken of deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert u aan MyLadyboyCupid dat u: (i) 18 jaar of ouder bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om in te stemmen met en zich te houden aan de overeenkomst; (ii) de Website zal gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving; en (iii) niet zijn veroordeeld voor een misdrijf en niet verplicht zijn zich te registreren als zedendelinquent bij een overheidsinstantie.

Artikel 4. Gedrag van Consumenten

4.1 Het is de Consument niet toegestaan ​​onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen daartoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

- bedreigende taal gebruiken naar Deelnemers of naar de Datasite;

- het plaatsen van onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal;

- het plaatsen van teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

- directe of indirecte verzoeken om en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie, om mee te delen aan andere Deelnemers en/of het profiel;

p>

- het plaatsen van foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van anderen dan henzelf;

- een profiel gebruiken als blog, columns of anderszins plaatsen van teksten of afbeeldingen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;

- gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn, waaronder begrepen het versturen van spam en kettingbrieven.

4.2 Daarnaast is het de Consument niet toegestaan ​​om:

- vermeld onwaarheden in het profiel;

- in de communicatie met andere Deelnemers en/of het profiel uitspraken doen over het type of de duur van uw lidmaatschap;

- uitspraken doen over de status van uw lidmaatschap in de communicatie met andere Deelnemers en/of het profiel;

- erotisch contact zoeken of aanbieden;

- meerdere profielen per persoon invullen;

- commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;

- schade of overlast veroorzaken aan andere Deelnemers of de Datingsite;

- racistische of beledigende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;

- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;

- het verstrekken van inloggegevens aan derden, deze zijn strikt persoonlijk;

- om als koppel in te schrijven;

- een valse identiteit aannemen of zich voordoen als iemand anders.

4.3 Indien een Consument handelt in strijd met het bepaalde in artikel 4.1 of 4.2, mag de Datasite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel per direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument met opgave van reden op de hoogte van de blokkade of verwijdering. De Datingsite zal het Lidmaatschapsgeld restitueren met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.

4.4 De Consument aanvaardt dat de Datingsite, indien daar een redelijke reden voor is, de door hem verstrekte gegevens en gedragingen kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; bedrog

5.1 Indien een Datasite een klacht over een Deelnemer ontvangt, zal hij deze klacht onderzoeken en zo nodig passende maatregelen nemen. De Datingsite spant zich ervoor in dat profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of overlast kunnen veroorzaken aan andere Deelnemers, verwijderen, wijzigen of blokkeren.

5.2 De Datasite spant zich in om consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datasite. Op de website zelf worden de risico's aangegeven en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 6. Gebruikersovereenkomst

Deze overeenkomst vormt uw overeenkomst met MyLadyboyCupid met betrekking tot uw gebruik van de service. U moet zich houden aan alle voorwaarden van de Overeenkomst om een ​​geautoriseerde gebruiker van de Service te worden of te blijven.

Artikel 7. Gebruiksrecht

Uw recht om de Service te gebruiken is onderworpen aan eventuele beperkingen, voorwaarden en restricties die van tijd tot tijd door ons naar eigen goeddunken worden vastgesteld. We kunnen elk aspect van de Service op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een Service-functie, database of inhoud. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en aspecten van de Dienst of Uw toegang tot delen of de gehele Dienst beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid en om welke reden dan ook.

Artikel 8. Gedragscode

U stemt ermee in de Service te gebruiken in overeenstemming met de volgende Gedragscode:

U zult alle informatie die u via de Service wordt verstrekt als privé en vertrouwelijk houden en zal dergelijke informatie aan niemand geven zonder de toestemming van de persoon die deze aan u heeft verstrekt.

U zult de Service niet gebruiken voor enige vorm van intimidatie of aanstootgevend gedrag, inclusief maar niet beperkt tot het posten van mededelingen, foto's of opnames die lasterlijke, lasterlijke, beledigende of lasterlijke uitspraken of racistische, pornografische, obscene of anderszins aanstootgevende taal bevatten.

U mag dit niet kettingbrieven doorsturen via de Service.

U zult de Service niet gebruiken om inbreuk te maken op de privacyrechten, eigendomsrechten of andere rechten van een persoon.

U zult geen berichten, foto's of opnames plaatsen of de Dienst gebruiken op een manier die;

de rechten van derden schendt, plagiaat pleegt of inbreuk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot copyright- of handelsmerkwetten, privacy- of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of

frauduleus of anderszins onwettig is of in strijd is met enige wet.

U zult de Service niet gebruiken om materiaal te verspreiden, promoten of anderszins te publiceren dat een verzoek om geld, advertenties of een verzoek om goederen of diensten bevat . Partijen die verantwoordelijk zijn voor de distributie, promotie of publicatie van materiaal dat verzoeken om geld, advertenties of verzoeken om goederen of diensten bevat, komen overeen om MyLadyboyCupid duizend dollar ($ 1000,00) te betalen per rekening die betrokken is bij dergelijke activiteiten, om de kosten van onderzoek en vervolging te dekken van dergelijke activiteiten.

U zult de Service niet gebruiken om virussen of schadelijke software van welk type dan ook te verspreiden of te uploaden, of om iets anders te doen dat schade kan toebrengen aan de Service, de Website , MyLadyboyCupid, zijn systemen of de systemen van andere leden op welke manier dan ook.

U zult op geen enkele manier contactinformatie posten of verzenden, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadressen, "instant messenger" bijnamen of contactgegevens, telefoonnummers, postadressen, URL's en volledige namen via openbaar geposte informatie op de Website en via zijn Services.

U zult de Se rvice toegankelijk is via geautomatiseerde of gerobotiseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot snelle toegang tot de site zoals bij een denial-of-service-aanval. Een dergelijke beperking is niet van toepassing op legitieme zoekmachineactiviteiten die geen onredelijke belasting vormen voor de Service.

U zult geen gebruik maken van een applicatie van derden, zoals een mobiele smartphone-applicatie, sociale media of andere webpagina-widgets, of enige andere dergelijke mobiele, sociale media-, web- of desktopapplicatie om toegang te krijgen tot de Service, behalve wanneer een dergelijke applicatie door ons wordt geleverd of door ons wordt onderschreven. Een dergelijke beperking is niet van toepassing op een browsertoepassing die alleen de pagina's van de Service in hun geheel weergeeft zonder wijziging of herformulering van de inhoud.

Artikel 9. Toezicht op informatie

We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken, zoals Yahoo!, Google en Microsoft, om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw interesses gebruiken om advertenties te tonen over goederen en diensten waarin u geïnteresseerd bent. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten wat uw keuzes zijn om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, gaat u naar www.aboutads.info/choices.

We behouden ons het recht voor om alle advertenties, openbare berichten en berichten controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de inhoudsrichtlijnen die door ons worden gecontroleerd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Om meer te weten te komen over deze op gedrag gebaseerde advertentiepraktijk of om u af te melden voor dit soort advertenties, kunt u www.networkadvertising.org bezoeken.

Voor het afmelden van advertentiecookies van derden gaat u naar < a href="https://optout.networkadvertising.org/?c=1">www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Artikel 10. Verwijdering van informatie

We kunnen en kunnen niet alle profielen, openbare berichten, berichten of ander materiaal bekijken dat door gebruikers van de Service is geplaatst of verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze profielen, openbare berichten, berichten of ander materiaal. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om profielen, openbare berichten, berichten en ander materiaal te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken waarvan we, naar eigen goeddunken, vinden dat ze in strijd zijn met de Gedragscode zoals hierboven uiteengezet of enige andere toepasselijke inhoudsrichtlijnen of anderszins onaanvaardbaar achten. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van profielen, openbare berichten, berichten en ander materiaal dat u naar de Service uploadt.

Artikel 11. Beëindiging van de toegang tot de dienst

We kunnen naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van de Service op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Overeenkomst . Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteiten die anderszins het genot van de Service of het internet door anderen kunnen beïnvloeden, een reden zijn voor beëindiging van Uw toegang tot de gehele of een deel van de Service naar ons eigen goeddunken. , en u kunt worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

Artikel 12. Eigendomsinformatie

De Service bevat informatie die eigendom is van ons, onze partners en onze gebruikers. We handhaven volledige auteursrechtelijke bescherming in de Service. Informatie die door ons, onze partners of gebruikers van de Service is geplaatst, kan worden beschermd, ongeacht of deze al dan niet wordt geïdentificeerd als eigendom van ons of van hen. U stemt ermee in dergelijke informatie op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren of verspreiden zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie te hebben verkregen.

Artikel 13. Geen verantwoordelijkheid

U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onderbreking of opschorting van de Dienst, ongeacht de oorzaak van de onderbreking of opschorting.

Artikel 14. Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u mag niemand toestaan ​​uw wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de Dienst door gebruikers die Uw wachtwoord gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van Uw wachtwoord door derden. U stemt ermee in om MyLadyboyCupid onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of ongeoorloofde toegang tot uw account. Voor uw eigen veiligheid is het raadzaam om uit te loggen wanneer u klaar bent met elk gebruik van de diensten, vooral als u een openbare computer gebruikt of een computer deelt met anderen. Wanneer u zich aanmeldt bij de Services met een openbare computer, wees dan voorzichtig om te voorkomen dat andere mensen uw gebruikersnaam en wachtwoord te weten komen.

Artikel 15. Interacties met andere leden

JIJ BENT ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR JE INTERACTIES MET ANDERE LEDEN. U BEGRIJPT DAT MYLADYBOYCUPID MOMENTEEL GEEN CRIMINELE ACHTERGRONDCONTROLES UITVOERT VAN HAAR LEDEN. MYLADYBOYCUPID ONDERZOEKT EVENEENS NIET NAAR DE ACHTERGRONDEN VAN AL ZIJN LEDEN, NOCH PROBEERT DE VERKLARINGEN VAN HAAR LEDEN TE VERIFICEREN. MYLADYBOYCUPID GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN LEDEN OF HUN VERENIGBAARHEID MET HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE LEDEN. MYLADYBOYCUPID BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EEN CRIMINELE ACHTERGRONDCONTROLE OF ANDERE SCREENINGS UIT TE VOEREN (ZOALS ZOEKOPDRACHTEN VAN ZEDENDE DADEN) EN MET BEHULP VAN BESCHIKBARE OPENBARE GEGEVENS.

IN GEEN GEVAL IS MYLADYBOYCUPID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT, ALGEMEEN, SPECIAAL, COMPENSEREND, GEVOLGSCHADE EN/OF INCIDENTEEL, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEDRAG VAN U OF IEMAND ANDERS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, LICHAMELIJKE SCHADE LETSEL, EMOTIONELE NOOD EN/OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE OF VERGADERINGEN MET ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN DEZE DIENST OF PERSONEN DIE U VIA DEZE DIENST ONTMOET. U GAAT ERMEE AKKOORD REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN BIJ ALLE INTERACTIES MET ANDERE LEDEN VAN DE SERVICE, MET NAME ALS U BESLUIT OM ONLINE OF PERSOONLIJK TE ONTMOETEN. U BEGRIJPT DAT MYLADYBOYCUPID GEEN GARANTIES GEEFT, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW ULTIEME COMPATIBILITEIT MET INDIVIDUEN DIE U VIA DE SERVICE ONTMOET. U MAG UW FINANCIËLE INFORMATIE (BIJVOORBEELD UW CREDITCARD OF BANKREKENINGGEGEVENS) NIET AAN ANDERE LEDEN VERSTREKKEN.

DE WEBSITE IS GEEN HUWELIJKSBEMIDDELINGSDIENST, POSTBEDRIJFSBRUIDDIENST OF EEN MATCHMAKING-SERVICE. MYLADYBOYCUPID.COM IS GEEN ENKELE VERPLICHTING OM ENIG ANDER LID OF LEDEN VOOR U TE BEMIDDELEN.

Artikel 16. Externe links

De Service kan links bevatten naar andere internetsites en bronnen ("Externe links"). U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en niet aansprakelijk zijn als gevolg van de beschikbaarheid van externe links of hun inhoud. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke externe links te lezen voordat u ze gebruikt.

U begrijpt dat u door gebruik te maken van een van de externe links inhoud kunt tegenkomen die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd, welke inhoud al dan niet kan worden geïdentificeerd als expliciet taalgebruik, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kunnen genereren. Desalniettemin stemt u ermee in om de externe links op eigen risico te gebruiken en dat MyLadyboyCupid niet aansprakelijk is jegens u voor inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Het is uw enige en exclusieve verplichting om te voorkomen dat kinderen en andere personen ongepaste inhoud bekijken of openen die kan zijn opgenomen in of beschikbaar is via externe links.

Door externe links te gebruiken, U erkent en stemt ermee in dat MyLadyboyCupid niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal op externe links. MyLadyboyCupid geeft geen garantie of onderschrijft en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor externe links of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

MyLadyboyCupid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van, updates van of privacypraktijken van derden die externe links beheren, die kunnen verschillen van die van MyLadyboyCupid. De persoonlijke gegevens die u mogelijk aan dergelijke derden verstrekt, vallen niet onder het privacybeleid van MyLadyboyCupid. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens te delen met MyLadyboyCupid, in welk geval het delen van gegevens wordt beheerst door het privacybeleid van die derde partij.

U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van Externe links kunnen leiden tot schadelijke of ongewenste inhoud of schadelijke software die uw computer of mobiele apparaat infecteert of ermee communiceert. U accepteert alle risico's in verband met dergelijke externe links en u stemt ermee in dat MyLadyboyCupid geen verantwoordelijkheid jegens u heeft in het geval dat uw computer of mobiele apparaat op enigerlei wijze wordt beïnvloed door uw gebruik van externe links.

Artikel 17. Betaalde lidmaatschappen en betaalde functies

Naast de gratis diensten die op de website worden aangeboden, worden betaalde lidmaatschappen (bijvoorbeeld het MyLadyboyCupid-lidmaatschap) en betaalde functies aangeboden waarvoor betaling vereist is. Waar betaling vereist is, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 18. Beëindiging van diensten wegens niet-betaling

Indien betaling is vereist voor een betaald lidmaatschap of betaalde functie en we om welke reden dan ook uw creditcard niet kunnen belasten, kunnen we alle services aan u tijdelijk of permanent stopzetten.

Artikel 19. Annulering van Diensten

Als u uw account opzegt, worden uw betaalde lidmaatschap en/of betaalde functies geannuleerd. Alle betalingen voor betaalde lidmaatschappen en betaalde functies zijn niet-restitueerbaar. U komt niet in aanmerking voor een pro rata terugbetaling van enig deel van de ongebruikte betaalde services. Wanneer de facturering voor een service maandelijks, jaarlijks of op een andere periodieke basis plaatsvindt, wordt het ongebruikte deel van de huidige serviceperiode niet terugbetaald. Betaalde lidmaatschappen en/of betaalde functies kunnen niet worden overgedragen naar een ander account.

Artikel 20. Claims indienen wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat door MyLadyboyCupid gedistribueerd materiaal of inhoud een inbreuk op het auteursrecht vormt, geef ons dan de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht interesse; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens U inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op onze website bevindt; Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Artikel 21. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE WEBSITE EN DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DEZE GARANTIES DIE KRACHTENS DE WET NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN.

MYLADYBOYCUPID BIEDT ON-LINE PERSOONLIJKE DATINGDIENSTEN EN TOOLS AAN SINGLES EN ANDERE GELIJKSOORTIG GEÏNTERESSEERDE INDIVIDUEN, EVENALS FORUMS VOOR DISCUSSIE EN COMMENTAAR VOOR ABONNEE VIA DE WEBSITE EN ANDERE VERSPREIDINGSMIDDELEN. MYLADYBOYCUPID GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE, OF ONDERSCHRIJFT NOCH ANDERSZINS. WEGENS HET AANTAL BRONNEN WAARIN DOOR MYLADYBOYCUPID GEDISTRIBUEERDE INHOUD WORDT VERKREGEN, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DERGELIJKE INHOUD ZIJN. WIJ VERTEGENWOORDIGEN OF ONDERSCHRIJVEN NIET DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG LEDENPROFIEL, ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE WORDT WEERGEGEVEN, GEÜPLOAD OF VERSPREID DOOR MYLADYBOYCUPID, ONZE PARTNERS OF ENIGE GEBRUIKER VAN DE SERVICE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. U ERKENT DAT ELK VERTROUWEN OP DERGELIJKE MENING, LEDENPROFIEL, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP UW EIGEN RISICO IS. UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE SERVICE NU OF NA HET PLAATSEN VAN EEN KENNISGEVING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, VORMT EEN BINDENDE AANVAARDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE LATERE WIJZIGINGEN.

JIJ ERKENT HIERBIJ EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT MYLADYBOYCUPID, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN DERDE INHOUDPROVIDERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIG VERLIES DAT WELKE VEROORZAAKT IS DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP INFORMATIE VERKREGEN VIA DE INHOUD GEDISTRIBUEERD DOOR MYLADYBOYCUPID EVENALS ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN OF UIT HET SCHENDEN VAN ENIGE GARANTIE, OF VEROORZAAKT DOOR ENIG NIET-PRESTEREN, FOUT , WEGLATTING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUS, COMMUNICATIELIJNSTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT EN/OF WIJZIGING VAN DE WE BSITE, ONGEACHT OF DERGELIJKE CLAIMS GEBASEERD ZIJN OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK, EN ONGEACHT OF MYLADYBOYCUPID OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, IN WAARIN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN EEN BEDRAG VAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR ($ 50,00).

ELKE PARTIJ GAAT ERMEE AKKOORD DAT IEDER VAN ONS ENKEL CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN OP EEN INDIVIDU BASIS EN NIET ALS EISER OF KLASSLID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGER ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN ENKELE CLAIM WORDEN GECONSOLIDEERD OF SAMENGEVOEGD MET DE CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON OF PARTIJ. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN ENKELE PARTIJ DEELNEMEN AAN ENIGE GECONSOLIDEERDE, VERTEGENWOORDIGENDE OF GROEPSPROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG BEIDE PARTIJEN SLECHTS EEN TOEKENNING VAN VERLICHTING AANVRAGEN EN/OF AANVAARDEN (INCLUSIEF MONETAIRE, VEROORDELIJKE EN/OF VERKLARENDE VERGOEDING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDU DIE VERLICHTING VRAAGT EN SLECHTS VOOR ZOVER NOODZAKELIJK IS OM VERLICHTING TE VERSCHAFFEN DIE DAAROM NOODZAKELIJK IS INDIVIDUELE CLAIM(S) VAN PARTIJEN.

Artikel 22. Vrijwaring

U stemt er hierbij mee in MyLadyboyCupid en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieverstrekkers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen enige en alle aansprakelijkheid en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige claim die voortvloeit uit een schending door U van deze Overeenkomst of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim. MyLadyboyCupid behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door U.

Artikel 23. Diversen

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en MyLadyboyCupid met betrekking tot het gebruik van onze diensten en vervangt elke andere overeenkomst of afspraak over dit onderwerp. Deze overeenkomst, uw rechten en plichten en alle acties die in deze overeenkomst worden overwogen, vallen onder de wetten van de provincie British Columbia, Canada. Als voorwaarde voor het gebruik van de Services stemt elke gebruiker ermee in dat alle geschillen en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met MyLadyboyCupid, zullen worden opgelost door middel van arbitrage, waarbij dergelijke arbitrage zal worden gehouden in Vancouver, British Columbia, Canada.

p>

Bovendien, behalve waar wettelijk verboden, als voorwaarde voor het gebruik van de Services, stemt U ermee in dat alle geschillen en rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met onze Services afzonderlijk zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van class action. U stemt er ook mee in dat, ongeacht eventuele andersluidende statuten of wetten, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, moet worden ingediend of voor altijd moet worden ingediend. geblokkeerd. Het falen van een van de partijen om, in welk opzicht dan ook, enig recht waarin hierin wordt voorzien, uit te oefenen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder.

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst in strijd is met niet-afdwingbaar of ongeldig is, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimaal noodzakelijke, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en uitvoerbaar blijft. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyLadyboyCupid. MyLadyboyCupid kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst. Koppen zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst dienen schriftelijk te zijn en worden geacht naar behoren te zijn gedaan wanneer de ontvangst elektronisch is bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail, of bij ontvangst, indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, met ontvangstbevestiging.

We doen er alles aan om ons bedrijf te leiden in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Laatst gewijzigd op 2019-08-28

De beste Ladyboy Dating site © 2024 MyLadyboyCupid